Begeleiding gericht op werkplezier, vitaliteit en persoonlijk leiderschap, door inzicht te krijgen, keuzes te maken en nieuwe mogelijkheden uit te proberen.

Werkwijze

Kernwaarden:

Kernwaarden in mijn begeleiding zijn: openheid, directheid, veiligheid, betrokkenheid, respect en mildheid. Ik stimuleer mensen die met mensen werken hun eigen autonomie en autoriteit te behouden in afstemming met wat anderen en de omgeving/de professie van hen vragen. De regelgeving, proceduregerichtheid en marktwerking die in alle maatschappelijke sectoren aan de orde van de dag zijn maken het de professional nogal eens lastig vanuit die autonomie te blijven opereren. In mijn begeleiding staat ‘zelfsturing’ centraal, dat wil zeggen dat ik uitga van het vermogen van cliënten/deelnemers om zelf richting te geven aan hun handelen. Ik ben als begeleider een ‘gids’ die daarbij een spiegel voorhoudt, confronteert met wat ik waarneem en stimuleert om tot voornemens en oplossingen te komen. Mijn overtuiging is dat niet de sterke arm, maar de stimulerende en voorwaardenscheppende houding en aanpak van de begeleider de cliënt tot verandering aanzet. Na een kennismaking en/of intake bepaal ik samen met de cliënt of het cliënten welke werkwijze bij de begeleidingsvraag past, en welke omvang en duur de begeleiding zal hebben. Ik ben gericht op analyse en daaropvolgende actie en werk graag met tussentijdse opdrachten (reflectieverslagen, schrijfopdrachten, oefenopdrachten), waardoor de cliënt(en) of deelnemer(s) in staat worden gesteld ook tussen de bijeenkomsten door met hun begeleidingsdoelen bezig te blijven.

Methodieken:

Afgestemd op de begeleidingsvraag en de context worden verschillende methodieken toegepast: ik ben erkend trainer Kernkwaliteiten (Daniel Ofman); werk daarnaast met concepten uit de Transactionele Analyse; met concepten uit de positieve psychologie; systeemgericht werken (‘Opstellingenwerk’); metaprogramma’s en criteria-herkenning (uit het Neurolinguïstisch Programmeren, NLP) en verschillende andere concepten. Net wat nodig en helpend is. Tijdens de bijeenkomsten is het gesprek de voornaamste manier van werken. Daarnaast verwerk ik methoden zoals biografisch werken, dramatechnieken, geleide fantasie en video-feedback. Aandachtsgerichte training (meditatie, mindfulness oefeningen) heeft een logische plaats in dit proces.

Waar:

De plaats waar ik werk is afhankelijk van de vraag en het doel van de begeleiding. Dat kan zijn mijn werkkamer in Amersfoort, of (bij groepen groter dan 4 personen) op een nader te bepalen locatie.


Recente activiteiten

Een greep uit mijn activiteiten in de afgelopen jaren:
 • begeleiding van HOEDen (huisartsen onder een dak) bij het aangaan van samenwerking
 • teamcoaching eerstelijns teams, gericht op het vormen van een gezamenlijke strategische visie
 • begeleiding van decanen HBO bij het opzetten en uitwerken van hun visie
 • training van hoger management in academisch ziekenhuis in management vaardigheden
 • begeleiding van ‘heisessies’ en ‘bezinningsdagen’ van afdelingen on zorg- en onderwijsorganisaties
 • managementcoaching van directeuren in het hoger onderwijs
 • begeleiding van intervisie van huisartsen (SCENartsen) bij euthanasie-consultaties
 • persoonsgerichte begeleiding bij overspannenheid van artsen
 • supervisie van groepen samenwerkende huisartsen
 • coaching van leerkrachten in docentkwaliteiten
 • conflictcoaching van groepen samenwerkende hulpverleners
 • loopbaancoaching van medisch specialisten
 • dagvoorzitterschappen (symposia, congressen)
 • coachingtrajecten en supervisietrajecten aan artsen, managers en onderwijsmanagers
 • publicaties van artikelen in vakbladen en hoofdstukken in boeken
 • auteur van het boek ”Timemanagement’, uitg, Inmerc, 2007
 • redactie Handboek effectieve Communicatie in de huisartspraktijk, uitg. Prelum, 2016
 • redactie ‘Bijblijven’, uitg. Bohn Stafleu, 2017

Curriculum vitae

Ik ben andragoloog (Rijks Universiteit Utrecht, 1979) en mede-eigenaar van Keijzer & Van der Jagt als coach, supervisor, trainer en adviseur. Ik heb een ruime ervaring met het geven van supervisie en coaching aan huisartsen, medisch specialisten, managers in gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Na mijn studie ben ik in 1979 begonnen als coordinator/werkbegeleider in de verslavingszorg. Vervolgens ben ik geruime tijd (1981-1993) werkzaam geweest in het HBO: eerst als docent aan gezondheidszorgopleidingen (leidinggevenden in de verpleging) en daarna als manager in het hoger beroepsonderwijs (maatschappelijk werk en dienstverlening). Tegelijkertijd gaf ik supervisie aan huisartsen in opleiding. Vanaf 1993 was ik projectleider bij ‘Aletta’, landelijk centrum seksespecifieke gezondheidszorg, waar ik veranderingsprojecten leidde in eerste en tweedelijns gezondheidszorg.
Vanaf 1998 ben ik verbonden aan het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daar maakte ik nascholing over management en communicatie voor huisartsen. In 2003 ben ik begonnen met het opzetten van de afdeling nascholing: NHG Scholing biedt ca. 75 leergangen en cursussen over diverse competentiegebieden. tevens ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van 12 kaderopleidingen (tweejarige parttime specialisatie voor huisartsen in een deelgebied). Op kleine schaal lever ik zelf ook een bijdrage aan deze scholing als trainer/docent, waar het gaat om communicatie, organisatie, samenwerking en professionaliteit. Ik verzorg presentaties en workshops op nationale en internationale congressen.

Bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht ben ik werkzaam als assistent professor, en verzorg ik de Supervisie- en coachingsopleidingen: een opleiding voor artsen (de Kaderopleiding Supervisie en Coaching) en een voor psychologen (de Verkorte Opleiding Supervisie en Coaching).In mijn eigen praktijk Keijzer en Van der Jagt Advies begeleid ik individuen en groepen (zie Activiteiten).

Mijn vervolgopleidingen
Ik volgde opleidingen en cursussen op het gebied van begeleidingskunde (o.a. Voice Dialogue, Gestalt, Neuro Linguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse, Kernkwaliteiten). Op het gebied van management en leiderschap volgde ik een managementopleiding aan de UvA en de Advanced mastercourse Bedrijfskundig Leiderschap bij Avicenna.

Van oorsprong

Geboren in Rotterdam (1955), waar ik gymnasium A doorliep. Ik ben gehuwd met Arie Keijzer, en wij hebben twee kinderen en een kleinkind.


Enkele publicaties

 • artikel ‘Arts moet ‘perfect’ zijn en redt dat niet’, in: Medisch Contact [pdf]
 • artikel ‘Teamcoaching’, in: Bijblijven [pdf | pdf_totaal]
 • artikel ‘Zorgen met professionaliteit’, in: Medisch Contact [pdf]
 • hoofdstuk ‘Timemanagement’, in: Handboek Praktijkvoering [pdf]
 • artikel ‘Intervisie’, in: De Dokter [pdf]
 • artikel ‘Neem jezelf eens onder de loep’, in: Medisch Contact [pdf]
 • hoofdstuk ‘Feedback op de Huisartsenpost’, in: Bijblijven [pdf]
 • artikel ‘Onderwijs aan dokters’, in: syllabus EKC cursus en Kaderopleiding Supervisie en coaching [pdf]
 • Handboek Effectieve communicatie in de huisartspraktijk

Aanbod


Tarieven

Afhankelijk van de aard van de begeleiding wordt voorafgaand een tarief afgesproken. Voor de individuele begeleidingsactiviteiten als supervisie en coaching wordt doorgaans 140 euro per uur berekend (incl. voorbereiding, tussentijdse begeleiding en evt. rapportage). Voor teamcoaching wordt per dagdeel doorgaans 900 euro incl. ontwikkeling en rapportage berekend, incl. voor- en nawerk.

BTW hoeft niet te worden geheven wanneer de activiteiten onderwijs betreffen, aangezien ik geregistreerd ben in het register van het CRKBO. Ik ben tevens geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching en bij Coaches voor Medici.

Alle begeleidingsactiviteiten leveren accreditatiepunten op voor huisartsen. Punten worden bijgeschreven in GAIA na aanlevering van BIGnummer en presentielijst. Medisch specialisten) kunnen op dezelfde wijze punten opvragen via de eigen wetenschappelijke vereniging.