Begeleiding gericht op werkplezier, vitaliteit en persoonlijk leiderschap, door inzicht te krijgen, keuzes te maken en nieuwe mogelijkheden uit te proberen.

Activiteiten

 • Begeleidingsaanbod: 
  Individuele coaching
  Conflictcoaching
  Supervisie (individueel en in groep)
  Loopbaanbegeleiding
  Persoonlijke begeleiding
  Begeleide intervisie
  Teamcoaching (teambuilding, begeleiding bij visieontwikkeling en strategische positionering, samenwerkingsbegeleiding, mediation)
 • Trainings en -adviesaanbod:
  Leiderschapstrainingen
  Communicatietrainingen
  Trainingen persoonlijke profilering en presentatie
  Trainingen rondom sterven, verlies en rouw
  Dagvoorzitterschap
  Begeleiding bij veranderingstrajecten

Begeleidingsaanbod:

Wanneer men zich aanmeldt voor individuele begeleiding wordt in het eerste gesprek uitgezocht welk begeleidingsaanbod het beste bij de vraag past. 

Coaching is een vorm van begeleiding gericht op gedragsverandering en het bereiken van concrete gedragsdoelen, zoals het adequaat omgaan met conflicten of het verbeteren van de balans werk-privé. Bij conflictcaching zijn meerdere personen betrokken, zoals partners in een samenwerkingsverband. 

Supervisie is gericht op het ‘leren leren’ van de supervisant, het onderzoeken van de samenhang tussen denken, voelen en handelen, in de context van het werk en beroep.

Loopbaanbegeleiding is een koepelterm voor begeleiding bij het maken van loopbaankeuzes (ander werk of een nieuwe opleiding), preventie van overspanning/burnout of reïntegratie na een burnout.

Persoonlijke begeleiding richt zich op het effectiever functioneren als persoon, ongeacht of dat in werk of privé aan de orde is. In alle individuele begeleidingsvormen staat het hier en nu centraal, en gaat het erom te werken aan oplossingen. Uitstapjes naar de persoonlijke geschiedenis, de wortels van iemands bestaan en invloedrijke gebeurtenissen in het verleden hebben een functie om het functioneren nu en in de toekomst beter te begrijpen.

In de Begeleide intervisie biedt de begeleider intervisiemethodieken aan waarmee een intervisiegroep leert zelfstandig te werken met intervisie. De bedoeling van intervisie is uiteindelijk om van elkaar te leren zonder aanwezigheid van een extern begeleider. Een bestaande intervisiegroep heeft vaak baat bij het ‘opfrissen’ van de intervisiemethode, en vraagt daarvoor een aantal malen een intervisiebegeleider erbij.

Teamcoaching is een begeleidingsvorm waarin een samenwerkend team werkt aan het verbeteren van de samenwerking. Het kan bij teamcoaching gaan om teambuilding/samenwerkingsbegeleiding, wanneer men tot doel heeft vanuit eenzelfde visie, in meer samenhang en met meer doelgerichtheid te werken. Dat leidt tot beter begrip van elkaars opvattingen, behoeften, posities en gedrag en tot inzicht in factoren die de samenwerking positief of negatief beïnvloeden. Wanneer er conflicten zijn is de coaching gericht op het onderzoeken van de bronnen van conflict, de manier waarop men ermee omgaat en de wijze waarop het conflict kan worden opgelost. Soms is mediation noodzakelijk. Het is aan te raden teamcoaching te doen voordat mediation nodig is. Ook kan teamcoaching worden ingezet wanneer een team de visie op de toekomst wil verkennen: de strategische positionering bijvoorbeeld, of de mogelijkheden van een toekomstige samenwerking. Dan is de teamcoaching gericht op visieontwikkeling en strategische visie. De doelstelling van de teamcoaching wordt in een eerste gesprek gezamenlijk verkend en vastgesteld in overleg met de opdrachtgever. Daarbij zijn zoveel mogelijk teamleden actief betrokken. In het werken met teamcoaching wordt gebruikt gemaakt van besprekingen/gesprek en van lichaamsgericht werken en drama-opdrachten, in een evenwichtige en activerende opbouw.

Trainings- en adviesaanbod:

Leiderschapstrainingen hebben tot doel leiderschapscompetenties te vergroten. Thema’s zijn communicatie met medewerkers, hanteren van groepsdynamiek, vergadervaardigheden en persoonlijk leiderschap.

Communicatietrainingen hebben als onderwerp de communicatie tussen zorgprofessional en cliënt/patiënt, persoonsgerichte zorg, samen beslissen, omgaan met fouten en klachten, en het bespreken van de laatste levensfase, verlies en rouw.

Trainingen in persoonlijke profilering en presentatie evenals trainingen rond sterven, verlies en rouw zijn verbijzonderingen van bovengenoemde communicatietraingen.

Dagvoorzitterschap betreft het leiding geven aan de interactie tussen sprekers en deelnemers op symposia, studiedagen en congressen op het terrein van gezondheidszorg, onderwijs en welzijn.

Begeleiding bij veranderingstrajecten betreft het ondersteunen van het management bij veranderingen in de organisatie. Daarbij treedt de begeleider op als sparring-partner van het management en coach van die onderdelen van de organisatie die in de verandering betrokken zijn. De relatieve onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de  begeleider kan de organisatie helpen sneller en adequater haar veranderdoelstellingen te behalen.


Werkwijze

Kernwaarden:

Kernwaarden in mijn begeleiding zijn: openheid, directheid, veiligheid, betrokkenheid, respect en mildheid. Ik stimuleer mensen die met mensen werken hun eigen autonomie en autoriteit te behouden in afstemming met wat anderen en de omgeving/de professie van hen vragen. De regelgeving, proceduregerichtheid en marktwerking die in alle maatschappelijke sectoren aan de orde van de dag zijn maken het de professional nogal eens lastig vanuit die autonomie te blijven opereren. In mijn begeleiding staat ‘zelfsturing’ centraal, dat wil zeggen dat ik uitga van het vermogen van cliënten/deelnemers om zelf richting te geven aan hun handelen. Ik ben als begeleider een ‘gids’ die daarbij een spiegel voorhoudt, confronteert met wat ik waarneem en stimuleert om tot voornemens en oplossingen te komen. Mijn overtuiging is dat niet de sterke arm, maar de stimulerende en voorwaardenscheppende houding en aanpak van de begeleider de cliënt tot verandering aanzet. Na een kennismaking en/of intake bepaal ik samen met de cliënt of het cliënten welke werkwijze bij de begeleidingsvraag past, en welke omvang en duur de begeleiding zal hebben. Ik ben gericht op analyse en daaropvolgende actie en werk graag met tussentijdse opdrachten (reflectieverslagen, schrijfopdrachten, oefenopdrachten), waardoor de cliënt(en) of deelnemer(s) in staat worden gesteld ook tussen de bijeenkomsten door met hun begeleidingsdoelen bezig te blijven.

Methodieken:

Afgestemd op de begeleidingsvraag en de context worden verschillende methodieken toegepast: ik ben erkend trainer Kernkwaliteiten (Daniel Ofman); werk daarnaast met concepten uit de Transactionele Analyse; met concepten uit de positieve psychologie; systeemgericht werken (‘Opstellingenwerk’); metaprogramma’s en criteria-herkenning (uit het Neurolinguïstisch Programmeren, NLP) en verschillende andere concepten. Net wat nodig en helpend is. Tijdens de bijeenkomsten is het gesprek de voornaamste manier van werken. Daarnaast verwerk ik methoden zoals biografisch werken, dramatechnieken, geleide fantasie en video-feedback. Aandachtsgerichte training (meditatie, mindfulness oefeningen) heeft een logische plaats in dit proces.

Waar:

De plaats waar ik werk is afhankelijk van de vraag en het doel van de begeleiding. Dat kan zijn mijn werkkamer in Amersfoort, of (bij groepen groter dan 4 personen) op een nader te bepalen locatie.


Recente activiteiten

Een greep uit mijn activiteiten in de afgelopen jaren:
 • begeleiding van HOEDen (huisartsen onder een dak) bij het aangaan van samenwerking
 • teamcoaching eerstelijns teams, gericht op het vormen van een gezamenlijke strategische visie
 • begeleiding van decanen HBO bij het opzetten en uitwerken van hun visie
 • training van hoger management in academisch ziekenhuis in management vaardigheden
 • begeleiding van ‘heisessies’ en ‘bezinningsdagen’ van afdelingen on zorg- en onderwijsorganisaties
 • managementcoaching van directeuren in het hoger onderwijs
 • begeleiding van intervisie van huisartsen (SCENartsen) bij euthanasie-consultaties
 • persoonsgerichte begeleiding bij overspannenheid van artsen
 • supervisie van groepen samenwerkende huisartsen
 • coaching van leerkrachten in docentkwaliteiten
 • conflictcoaching van groepen samenwerkende hulpverleners
 • loopbaancoaching van medisch specialisten
 • dagvoorzitterschappen (symposia, congressen)
 • coachingtrajecten en supervisietrajecten aan artsen, managers en onderwijsmanagers
 • publicaties van artikelen in vakbladen en hoofdstukken in boeken
 • auteur van het boek ”Timemanagement’, uitg, Inmerc, 2007
 • redactie Handboek effectieve Communicatie in de huisartspraktijk, uitg. Prelum, 2016
 • redactie ‘Bijblijven’, uitg. Bohn Stafleu, 2017

Curriculum vitae

Ik ben andragoloog (Rijks Universiteit Utrecht, 1979) en mede-eigenaar van Keijzer & Van der Jagt als coach, supervisor, trainer en adviseur. Ik heb een ruime ervaring met het geven van supervisie en coaching aan huisartsen, medisch specialisten, managers in gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Na mijn studie ben ik in 1979 begonnen als coordinator/werkbegeleider in de verslavingszorg. Vervolgens ben ik geruime tijd (1981-1993) werkzaam geweest in het HBO: eerst als docent aan gezondheidszorgopleidingen (leidinggevenden in de verpleging) en daarna als manager in het hoger beroepsonderwijs (maatschappelijk werk en dienstverlening). Tegelijkertijd gaf ik supervisie aan huisartsen in opleiding. Vanaf 1993 was ik projectleider bij ‘Aletta’, landelijk centrum seksespecifieke gezondheidszorg, waar ik veranderingsprojecten leidde in eerste en tweedelijns gezondheidszorg.
Vanaf 1998 ben ik verbonden aan het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daar maakte ik nascholing over management en communicatie voor huisartsen. In 2003 ben ik begonnen met het opzetten van de afdeling nascholing: NHG Scholing biedt ca. 75 leergangen en cursussen over diverse competentiegebieden. tevens ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van 12 kaderopleidingen (tweejarige parttime specialisatie voor huisartsen in een deelgebied). Op kleine schaal lever ik zelf ook een bijdrage aan deze scholing als trainer/docent, waar het gaat om communicatie, organisatie, samenwerking en professionaliteit. Ik verzorg presentaties en workshops op nationale en internationale congressen.

Bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht ben ik werkzaam als assistent professor, en verzorg ik de Supervisie- en coachingsopleidingen: een opleiding voor artsen (de Kaderopleiding Supervisie en Coaching) en een voor psychologen (de Verkorte Opleiding Supervisie en Coaching).In mijn eigen praktijk Keijzer en Van der Jagt Advies begeleid ik individuen en groepen (zie Activiteiten).

Mijn vervolgopleidingen
Ik volgde opleidingen en cursussen op het gebied van begeleidingskunde (o.a. Voice Dialogue, Gestalt, Neuro Linguïstisch Programmeren, Transactionele Analyse, Kernkwaliteiten). Op het gebied van management en leiderschap volgde ik een managementopleiding aan de UvA en de Advanced mastercourse Bedrijfskundig Leiderschap bij Avicenna.

Van oorsprong

Geboren in Rotterdam (1955), waar ik gymnasium A doorliep. Ik ben gehuwd met Arie Keijzer, en wij hebben twee kinderen en een kleinkind.


Tarieven

Afhankelijk van de aard van de begeleiding wordt voorafgaand een tarief afgesproken. Voor de individuele begeleidingsactiviteiten als supervisie en coaching wordt doorgaans 120 euro per uur berekend (incl. voorbereiding, tussentijdse begeleiding en evt. rapportage). Voor teamcoaching wordt per dagdeel doorgaans 600 euro incl. ontwikkeling en rapportage berekend, incl. voor- en nawerk.

BTW hoeft niet te worden geheven wanneer de activiteiten onderwijs betreffen, aangezien ik geregistreerd ben in het register van het CRKBO.

Alle begeleidingsactiviteiten leveren accreditatiepunten op voor huisartsen. Punten worden bijgeschreven in GAIA na aanlevering van BIGnummer en presentielijst. Medisch specialisten) kunnen op dezelfde wijze punten opvragen via de eigen wetenschappelijke vereniging.